شناکردن سواری ماشین خیابان انتظامی

شناکردن: سواری ماشین خیابان انتظامی اخبار حوادث

تاثیر تهدیدهای ترامپ بر قراردادهای خارجی صنعت ماشین

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه پژو، غرامت قرارداد قبلی خود را به کشور عزیزمان ایران پرداخت، گفت: هنوز تغییری در واکنش‌ها خارجی ها ندیده ای..

ادامه مطلب