شناکردن سواری ماشین خیابان انتظامی

شناکردن: سواری ماشین خیابان انتظامی اخبار حوادث

بیش از 7 هزار و 400 مگاوات نیروگاه تازه وارد مدار شده است است

فلاحتیان با بیان اینکه در سه و نیم سال اخیر هفت هزار و 405 مگاوات نیروگاه وارد مدار شده است هست، گفت: تا آخر سال 96 نیز حدود 4 هزار مگاوات نیروگاه..

ادامه مطلب